AL-QURAN

Sunday, April 10, 2011

KAEDAH IQRA'

Kaedah Iqra’ merupakan satu kaedah yang disusun sebagai satu usaha mengadaptasi atau mengubah suai kaedah lama (al-Baghdadi) agar dapat mencapai matlamat belajar al-Quran dalam waktu yang singkat dan cepat. Kaedah Iqra’ atau cara cepat belajar al-Quran Rasm Uthmani ini berasal dari Indonesia dan mula diperkenalkan pada tahun 1984 di sebuah taman kanak-kanak al-Quran di kota Gedo, Jogjakarta. Pengasas kaedah ini ialah al-Marhum Ustaz Haji As’ad Humam yang mempunyai pengalaman mengajar al-Quran sejak tahun 1950 dan mengasaskan kaedah ini melalui percubaan dan penyelidikan yang mendalam.

Menurut Mohd Alwi et.al (2003), setelah lama menggunakan kaedah al-Baghdadi, Ustaz Hj As’ad kemudiannya beralih pula kepada kaedah Qira’ati selama tiga tahun, namun beliau dapati ianya masih belum dapat memenuhi kepentingan pelajarnya dalam pengajian al-Quran. Selain itu, beliau juga mendapati pihak penyusun Qira’ati itu sendiri kurang memberi sambutan dan tidak berpegang kuat dengan kaedah yang telah mereka susun, lalu beliau mengambil inisiatif menyusun sendiri gagasan yang beliau rangka dengan lebih baik dan sempurna lagi iaitu kaedah Iqra’. Kaedah ini mula diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1988.

Pada mulanya kaedah Iqra’ ini digunakan dalam Majlis Tadarrus Remaja di Wilayah Yogjakarta dan sekitarnya iaitu pelaksanaan di masjid-masjid dan surau seminggu sekali. Lebih 600 Majlis Tadarrus Remaja berjaya ditubuhkan yang kemudiannya dikembangkan oleh aktivis Tadarrus Remaja melalui usaha membimbing anak-anak pengajian di kelompok masing-masing. Hasilnya, terbukti ramai kanak-kanak yang berusia 6 tahun yang diajar melalui kaedah Iqra’ ini dapat membaca al-Quran.

Jadi, menurut Mohd Alwi et.al (2003), apabila usaha rintis ini telah berjaya membuahkan hasil maka, kaedah Iqra’ ini akhirnya disebar luaskan penggunaannya ke seluruh Indonesia dan berbagai badan dakwah serta badan-badan organisasi Islam yang terdapat di sana telah berjaya mengendalikan kursus kaedah Iqra’ ini. Kejayaan tersebut telah dapat menarik minat negara-negara jiran yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei untuk mengambil manfaat dengan kaedah ini. Bahkan di Malaysia kaedah Iqra’ dijadikan kaedah pengajaran di sekolah-sekolah rendah di seluruh negara. Begitu juga di Singapura apabila Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) turut menggunakan kaedah ini di beberapa madrasah dalam pendidikan agama di sana. Begitulah juga keadaannya di Arab Saudi, Emeriah Arab Bersatu, Filipina dan Thailand yang telah turut mengadakan rintis penggunaan kaedah Iqra’ ini di negara masing-masing.

Seterusnya pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga telah menguatkuasakan pengajaran Tilawah al-Quran di sekolah-sekolah rendah supaya menggunakan kaedah Iqra’ bermula pada sesi persekolahan 1995 yang lalu. Murid-murid tahun satu dikehendaki mengikuti kelas kemahiran al-Quran selama enam bulan pertama penggal persekolahan yang pertama. Selain itu, Unit Pendidikan Islam dan Moral Jabatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dengan kerjasama Yayasan Dakwah Islamiah Sekolah-sekolah Persekutuan (MAKDIS) pula telah berusaha menerbitkan modul pengajaran Iqra’ untuk dijadikan panduan guru-guru bagi menjalankan kaedah ini di sekolah masing-masing.

Buku-buku Iqra’ disusun untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran al-Quran dari peringkat pengenalan huruf hijaiyyah hinggalah menguasai tilawah al-Quran dengan baik dan mengikut hukum tajwid. Ianya telah disusun dengan mengambil kira keupayaan dan kemampuan murid menguasai asas kemahiran seperti mengenal, menyebut, mengeja, membaca dan menulis serta diselitkan juga pelbagai aktiviti yang dapat menarik minat murid sepanjang enam bulan pertama persekolahan mereka.

Kaedah ini mengutamakan bimbingan dan latih tubi. Oleh kerana itulah setiap orang guru hanya akan membimbing 5 atau 6 orang murid sahaja bagi setiap satu sesi pengajaran yang mengambil masa selama 60 minit. Pendekatan ini begitu sesuai dijalankan kerana menurut Abdul Halim El-Muhammady (1990), sekiranya jumlah murid dalam suatu kelas terlalu ramai akan menyebabkan guru tidak dapat memberi bimbingan berkesan ke atas setiap murid dalam suatu sesi pengajaran. Kaedah Iqra’ ini dikenal pasti juga sebagai kaedah yang dapat membantu mempercepatkan kanak-kanak menguasai kemahiran membaca al-Quran dengan baik melalui 3 peringkat iaitu 1) Peringkat mengenal huruf, 2) Peringkat mengenal baris dan, 3) Peringkat membunyikan baris (Mohd Alwi 2003).

CIRI-CIRI KAEDAH IQRA'

Mohd Alwi et.al (2003) telah menggariskan beberapa ciri kaedah Iqra’ iaitu;

 1. Bacaan terus (tanpa eja) : Murid tidak diperkenalkan nama huruf dan tanda bacaan sebaliknya terus dipekenalkan bunyi setiap huruf.
 2. Penggunaan teks tertentu : P&P menggunakan satu set buku sebanyak 6 naskhah mengikut tahap masing-masing.
 3. Teknik Pengajaran Cara Belajar Murid Aktif (CBMA) : Guru menerangkan asas utama pengajaran secara berulang kali atau Talaqqi Musyafahah, kemudian murid yang sudah memahami akan mengulanginya dengan membaca sendiri bahan berikutnya.
 4. Talaqqi Musyafahah : Mempelajari Al-Quran secara berhadapan secara langsung dengan guru.
 5. Tahap Berasaskan Pencapaian Individu : Tahap pencapaian dan kelajuan murid dalam mengikuti bahan pengajarannya adalah bergantung kepada individu murid dan peranan gurunya. Untuk tujuan penilaian, rekod pretasi perlu disediakan.
 6. Tenaga pembimbing : Guru boleh membimbing 5 atau 6 orang dalam satu masa. Jika keadaan memerlukan guru boleh mengambil murid tertentu untuk menjadi pembantu dan penyemak bagi murid lain di peringkat bawah.
 7. Praktis : Tujuan kaedah dibentuk adalah supaya murid dengan cepat dan mudah dapat membaca Al-Quran.Tiada pengajaran tentang ilmu tajwid, tetapi sebutan yang dikeluarkan mengandungi hukum tajwid.
 8. Sistematik : Disusun secara lengkap, sempurna dan terancang dengan bentuk huruf dan reka letak seimbang. Bermula dengan mengenalkan huruf-huruf pelbagai baris peringkat demi peringkat sehingga ke peringkat yang bermakna.
 9. Komunikatif: Lingkaran petunjuk dan pengenalan adalah akrab dengan pembaca sehingga dapat menarik minat dan menyeronokkan contohnya, diperkenalkan pelajaran secara berirama apabila bacaan yang ada hukum mad dibaca dengan panjang dan tanpa mad pula dibaca pendek.
 10. Kelenturan Dan Mudah: Ia boleh dipelajari oleh sesiapa bermula daripada kalangan kanak-kanak pra sekolah sehingga orang dewasa juga.Ibu bapa yang kurang mahir membaca Al-Quran juga boleh menjadi tenaga pengajar.Murid yang baru sahaja tamat jilid 2 atau 3 boleh mengajar murid yang masih diperingkat jilid 1.

Kaedah ini mempunyai kelebihan tersendiri iaitu ianya membolehkan murid menguasai bacaan al-Quran dengan cepat. Berdasarkan hasil kajian lapangan yang di jalankan di 27 buah sekolah di beberapa buah negeri di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia dan 6 buah sekolah agama swasta mendapati kaedah ini memberi kesan yang baik terhadap pencapaian pengajaran al-Quran di sekolah rendah kebangsaan, cuma terdapat beberapa perkara yang mana sekiranya dapat diatasi, nescaya akan dapat meningkatkan lagi tahap kejayaannya daripada 85% ke 95% seperti masalah bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam satu kelas. Ini kerana, kaedah ini menjadi kurang berkesan sekiranya jumlah murid dalam sesuatu kelas itu terlalu ramai dan tidak seimbang kerana ianya akan menyebabkan guru tidak sempat memberi bimbingan berkesan ke atas setiap murid dalam sesuatu sesi pengajaran.

Namun, kekurangan latihan tambahan dan sokongan melalui kaedah ini akan turut memberi kesan terhadap kecekapan dan keberkesanan kaedah ini. Seterusnya, kaedah ini juga tidak menyatakan objektif dan tujuan yang disasarkan secara jelas kepada murid dan juga guru. Jadi, keadaan ini memungkinkan akan memberi kesan juga terhadap pelaksanaannya. Antara kelemahan lain yang terdapat dalam kaedah ini juga ialah terdapat segelintir murid tidak dapat mengenal huruf dengan baik kerana hanya didedahkan dengan sebutan terlebih dahulu dan kurang menekankan sebutan huruf.

KAEDAH AL-BAGHDADI

Kaedah ini merupakan kaedah yang paling lama dan meluas digunakan di seluruh dunia. Pengasas kaedah al-Baghdadiah ialah Abu Mansor Hafzul Fikri Al-Baghdadi pada tahun 376 Hijrah. Beliau dipercayai berasal daripada Baghdad, ibu kota Iraq dan diperkenalkan di Malaysia seiring dengan kedatangan Islam ke tanah Melayu sejak berabad yang lalu. Kaedah Baghdadiah menggunakan sebuah buku yang dinamakan “Muqaddam” yang menjadi bahan utama pengajaran asas tilawah al-Quran. Kaedah ini menekankan kepada pengenalan huruf hijaiyyah, baris dan ejaan.

Ciri-ciri Kaedah al-Baghdadiah :

 1. Mengenalkan huruf-huruf Hijaiyah dari ا hingga ي secara latih tubi sehingga murid hafaz.
 2. Mengeja huruf tunggal berbaris di atas dan membunyikannya.
 3. Mengeja huruf tunggal yang bercampur baris iaitu baris satu di atas, di bawah dan di depan serta membunyikannya.
 4. Mengeja huruf bertashdid yang bersambung dengan ا dan ي serta membunyikannya.
 5. Mengeja huruf ا ، و dan ي bertanda mati dan bersambung dengan satu huruf serta membunyikannya.
 6. Mengeja kalimah-kalimah yang ada huruf ا ، و dan ي bertanda mati dan bersambung dengan كم serta membunyikannya.
 7. Mengeja kalimah-kalimah yang terdapat huruf nun bertashdid dan membunyikannya.
 8. Mengeja dan membunyikan kalimah-kalimah yang mempunyai baris dan tanda bacaan yang berlainan yang terdiri daripada dua suku kata, tiga suku kata atau empat suku kata atau lebih. Ada bacaan panjang, ada bacaan pendek dan ada bacaan dengung dan tidak dengung.
 9. Membaca petikan ayat-ayat al-Quran tanpa mengeja lagi.
 10. Setelah pelajar menguasai bacaan petikan-petikan ayat, maka mereka bolehlah membaca ayat-ayat al-Quran yang lain dari surah al-Fatihah, an-Nas hingga an-Naba’ mengikut turutan dalam Muqaddam.

Selain itu, kebanyakan guru-guru al-Quran yang menggunakan kaedah al-Baghdadi akan menyuruh murid-murid menghafaz surah-surah lazim walaupun mereka belum mengenali huruf hijaiyyah dan belum boleh membaca kalimah-kalimah pendek. Susunan surah-surah dalam kaedah ini disusun secara menyongsang atau terbalik, sedangkan dari segi adabnya membaca Al-Quran hendaklah mengikut surah. Walaupun demikian, sumbangan kaedah ini terhadap perkembangan pendidikan Al-Quran di negara ini sangat banyak dan tidak boleh dinafikan.

Secara umumnya, kaedah al-Baghdadi ini disusun dengan berlatar belakangkan kehidupan pada zaman silam yang tidak menitik beratkan tempoh pembelajaran yang agak lama perlu diambil oleh seseorang itu untuk menguasai bacaan al-Quran. Namun pun begitu, apa yang jelas, tidak dapat dinafikan kaedah terunggul ini telah melahirkan ramai generasi yang celik al-Quran sejak berkurun lamanya. Kini, sejajar dengan ledakan zaman teknologi moden, muncul kaedah pengajaran al-Quran yang lebih cepat dan singkat pembelajarannya. Ia telah diperkenalkan sebagai salah satu usaha ke arah pembelajaran yang lebih efektif iaitu kaedah Iqra’.

Saturday, April 9, 2011

KAEDAH ASAS PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TILAWAH AL-QURAN

Menurut Norasikin Fabil et.al (2005), anjakan paradigma yang membawa kepada perubahan corak hidup, konsep daya gaya penghidupan tidak mengubah keperluan manusia kepada al-Quran. Ini kerana al-Quran merupakan asas dalam kehidupan seseorang muslim terutama dalam pendidikan. Pembelajaran al-Quran dan tajwid dilaksanakan dalam institusi formal atau tidak formal dengan menggunakan pelbagai kaedah.

Pemilihan kaedah yang bersesuaian merupakan aspek yang penting dalam pengajaran al-Quran. Faktor-faktor seperti kemampuan pelajar, kesediaan guru, kelenturan dan susun atur sesuatu kaedah yang digunakan memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan pengajaran bacaan al-Quran di samping jangka masa pengajian juga turut menjadi faktor pemilihan sesuatu kaedah terutamanya pada zaman teknologi yang kian pesat kini (Adel et.al 2006).

Menurut Maimun Aqsha dan Roslan (2005) lagi, keberkesanan kaedah mengajar dan jalinan hubungan yang mesra di antara guru dan pelajar dari peringkat rendah sehingga peringkat tinggi menjadi penting agar penyampaian pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih tersusun serta memudahkan pencapaian matlamat yang telah ditetapkan.

Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Al-Quran

Pengajaran dan Pembelajaran tilawah al-Quran menurut Mohd Yusof (2000), Ghazali 1997) dan Ahmad (1997) dalam (Kamarul Azmi & Ab. Halim 2007) boleh diajar dengan :

a. Membaca ayat dan surah secara tartil

b. Mendengar bacaan rakaman

c. Membaca secara senyap

d. Membaca menurut nombor ayat

e. Membaca tidak menurut nombor ayat

f. Memerhati serta menyebut kalimah baru.

Selain itu, beberapa kaedah P & P berkesan untuk pengajaran dan pembelajaran Tilawah al-Quran antaranya (Ab.Halim Tamuri 2004):

· Tilawah al-Quran ;

a. Kuliah atau penerangan

b. Tasmi’ dan Tashih

c. Bacaan beramai-ramai

d. Latih tubi

e. Perbincangan

f. Talaqqi dan Musyafahah

g. Halaqah dan tadarus

· Kefahaman al-Quran ;

a. Bersoal jawab

b. Membaca mafhum ayat

c. Kuliah atau penerangan

d. Perbincangan kumpulan

e. Membaca ayat kefahaman

f. Bercerita

g. Kajian perpustakaan

· Hafazan al-Quran ;

a. Latih tubi menghafaz

b. Memperdengarkan bacaan ayat

c. Talaqqi dan musyafahah

d. Murid menghafaz secara individu

e. Murid menghafaz dalam kumpulan

f. Murid membaca beramai-ramai

Pendekatan dan Cadangan Proses P & P Tilawah al-Quran (Kamarul Azmi & Ab. Halim 2007)

a. Menggunakan ICT

b. Pembelajaran Pengaturan Kendiri

c. Pembelajaran aktif

d. Pembelajaran berasaskan masjid

e. Pembudayaan penyelidikan

Tidak dapat dinafikan bahawa pemilihan kaedah yang bersesuaian merupakan aspek penting dalam pengajaran bacaan al-Quran. Faktor-faktor seperti kemampuan pelajar, persediaan guru, kelenturan dan susun atur sesuatu kaedah yang digunakan memainkan peranan dalam menentukan kejayaan pengajaran bacaan al-Quran. Jangka masa pengajian yang disasarkan juga turut menjadi faktor pemilihan sesuatu kaedah dan adakalanya terdapat juga usaha pengubahsuaian dan penerapan terhadap sistem pengajian yang akhirnya melahirkan beberapa kaedah baru (Adel et.al 2006).

Menurut Mohd Faisal Mohamed et.al (2008) untuk mendapatkan hasil yang baik dalam semua perkara yang dilakukan, haruslah melalui langkah-langkah, teknik dan tatacara yang sesuai. Begitu juga dalam pengajaran dan pembelajaran, ia memerlukan kaedah dan teknik yang sesuai untuk mendapatkan kesan yang lebih mantap. Oleh sebab itu juga, seseorang yang ingin menguasai kemahiran membaca al-Quran perlu mempelajari dan menjalani latihan-latihan bacaan mengikut cara yang betul.

Thursday, April 7, 2011

PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA AL-QURAN

Kemahiran membaca al-Quran itu terdiri daripada beberapa peringkat, akan tetapi menurut pemeringkatan yang umum dan termasyhur, kemahiran bacaan al-Quran tersebut dibahagikan kepada empat peringkat atau tingkatan sahaja. Sejajar dengan pendapat yang masyhur di atas, Muhammad al-Sadiq Qamtahawy (1978) menyebut bahawa peringkat kemahiran membaca al-Quran tersebut terdiri daripada beberapa peringkat.

Peringkat kemahiran membaca al-Quran yang pertama ialah al-tartil. Bentuk ini merupakan bacaan al-Quran dilaksanakan dengan sempurna dan perlahan-lahan disertai dengan sebutan setiap makhraj dengan tepat sesuai dengan hukum dan sifatnya, juga disertai penghayatan terhadap makna ayat-ayat yang dibaca dan ianya merupakan bentuk bacaan yang paling afdhal.

Peringkat kemahiran membaca al-Quran yang kedua ialah al-tahqiq. Bentuk bacaan ini hampir sama dengan peringkat al-tartil tetapi bentuk bacaan dilaksanakan dengan lebih tenang dan perlahan-perlahan. Ianya untuk membetulkan bacaan makhraj huruf, menetapkan kadar bacaan mad dan dengung. Bentuk ini bersesuaian dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) al-Quran khususnya individu yang baru mempelajari al-Quran supaya dapat melatih lidah menyebut huruf dan sifat huruf dengan tepat dan betul.

Peringkat kemahiran membaca al-Quran yang ketiga ialah al-hadr. Bentuk bacaan al-Quran ini dilaksanakan dengan cepat akan tetapi masih tetap memerhati dan memelihara hukum-hukum tajwid bacaan al-Quran. Bentuk bacaan ini biasanya dilakukan oleh individu yang telah menghafal al-Quran supaya dapat mengulangi bacaannya dalam masa yang singkat. Peringkat kemahiran membaca al-Quran yang terakhir ialah al-tadwir. Bentuk bacaan al-Quran yang pertengahan atau sederhana ini, dilaksanakan dengan sifat pertengahan antara bentuk al-tartil dengan al-hadr serta tetap memelihara hukum-hukum tajwidnya.